om mani padme hum:

  1. Hông Duyên

    Nhẫn Nam Khắc Thần Chú Om Mani Padme Hum

    Ý nghĩa của mình chú Om Mani Padme Hum: Om - Tiếng khởi đầu của mỗi câu thần chú, chỉ thân miệng ý của chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, gồm toàn cả vũ trụ. Mani – Viên ngọc quí của tâm từ bi Padme – Hoa sen tượng trưng cho trí tuệ trực nhận tánh không Hum - Ở trong kết hợp thuần nhất giữa từ bi và...
Top